ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 1. Σκοπός επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ αποτελεί,η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και η απόδοση ταυτότητας (ιχνηλασιμότητα) μεταξύ των δειγμάτων και του εξεταζόμενου.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ συλλέγει δεδομένα με σκοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παρέχει σε εσάς τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νομικούς σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση της πληροφορίας, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παροχή ακριβών και πληρέστερων δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων που σας παρέχουμε. Αν οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν είναι πλήρεις και ακριβείς, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

 1. δεδομένα τα οποία συλλέγονται

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν τα παρακάτω:

– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Καταγράφουμε το όνομα και το επώνυμο σας, το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας/διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη ταχυδρομική διεύθυνση, τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς και άλλα όμοια στοιχεία επικοινωνίας.

-Δεδομένα του ιατρικού σας ιστορικού, αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικό ιστορικό

-Δημογραφικά στοιχεία. Συλλέγουμε στοιχεία σε ότι αφορά την ηλικία σας, το φύλλο

– Οικονομικά στοιχεία πληροφορίες, ΑΦΜ, ιατρική ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΑΜΚΑ), οποιαδήποτε ιδιωτική κάλυψη υγείας, παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.

 1. Eίδος και επεξεργασία δεδομένων

Αφού ο εξεταζόμενος δώσει τα δεδομένα στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του εξεταζόμενου και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων, ηµιαυτοµατοποιηµένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων/ ηµιαυτοµατοποιηµένων διεργασιών, η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

 1. Χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων του εξεταζόμενου

Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι δέκα έτη τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ είναι σύννομη με την ελληνική νομοθεσία για την διατήρηση των ιατρικών δεδομένων, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

 1. Ποια δικαιώματα έχει ο εξεταζόμενος σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του

Ο εξεταζόμενος μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ., εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο εξεταζόμενος τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον εξεταζόμενο, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο εξεταζόμενος, ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του εξεταζόμενου εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού πρώτα ενημερωθεί η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο εξεταζόμενος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει στην λήξη της παροχής υπηρεσίας προς τον εξεταζόμενο, και στην μη παροχή υπηρεσιών από την ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ. επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εξεταζόμενου (υποκειμένου των δεδομένων).

 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του εξεταζόμενου

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Οι πληροφορίες σας συλλέγονται σε έντυπα έγγραφα, μετατρέπονται σε ασφαλή ηλεκτρονική μορφή και τα έντυπα έγγραφα αποθηκεύονται με ασφάλεια ή καταστρέφονται.

 1. Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα

Τα δεδομένα του εξεταζόμενου διαβιβάζονται σε τμήματα της ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα γραμματείας, τα τμήματα εργαστηρίων. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Ο εξεταζόμενος, οφείλει να γνωρίζει πως, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δίνονται σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου (ΕΟΠΥΥ) και άλλα ασφαλιστικά ταμεία ιδιωτικού χαρακτήρα που είναι ο ίδιος συμβεβλημένος (για παράδειγμα: ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες).

 1. Άρνηση παροχής δεδομένων από τον εξεταζόμενο

Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως στην περίπτωση που δεν παρέχει κάποια ή/ και όλα εκ των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διεξαγωγή και το αποτέλεσμα των εξετάσεων, υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου αποτελέσματος. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ. έχει κάθε δικαίωμα να σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας προς τον εξεταζόμενο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί εάν το δείγμα κρίνεται ως επείγον προς επεξεργασία. Στην προκειμένη περίπτωση, το δείγμα, επεξεργάζεται και στη συνέχεια ζητούνται από τον πελάτη-ασθενή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Πολιτική για τα COOKIES

Τα απολύτως απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και ως εκ τούτου αποτελούν first party cookies. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας. Τα απολύτως απαραίτητα cookies εξυπηρετούν, για παράδειγμα, τη διασφάλιση ότι εσείς ως εγγεγραμμένοι χρήστες παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα.

Η χρήση των απολύτως απαραίτητων cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή.

11. Google Analytics

 H ιστοσελίδα https://analysi.gr χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει το IP masking. Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της ιστοσελίδας www.πλαστικοιχειρουργοι.com, για την ανάλυση της χρήσης σας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

 1. Social Plug-ins

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘social plugins’ τα οποία και αναγνωρίζονται από το διεθνές αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο λογότυπο. Social media plugin είναι τα ακόλουθα:

-Linkedin

– Facebook

– Instagram

– Twitter

Ο πάροχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο plug-in για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Μέσω των plug-ins σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον πάροχο του plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του plug-in, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του plug-in. Αν κάνετε κλικ στο ενεργοποιημένο κουμπί και κοινοποιήσετε, για παράδειγμα, τη σελίδα, ο πάροχος των plug-in αποθηκεύει επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις μοιράζεται δημοσίως με τις επαφές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο plug-in, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων αυτών των παρόχων. Θα σας παράσχουν επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και για τη ρύθμιση των επιλογών για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

 1. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: email: dpo@analysi.gr

Επίσης, ο εξεταζόμενος διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)