ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αλληλούχιση ολικού εξώματος (WES, Whole Exome Sequencing)

Μοριακή ανίχνευση της κύριας μεταλλαγής του παράγοντα πήξης αίματος V (FV, Factor V-Leiden mutation)

Μοριακή ανίχνευση της κύριας μεταλλαγής G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης/Παράγοντας Πήξης ΙΙ (FVII, Factor VII mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής της θέσης 1298 του γονιδίου της ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Methylene Tetrahydrofolate Reductase A1298C mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής της θέσης 677 του γονιδίου της ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Methylene Tetrahydrofolate Reductase C677T mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής H1299R του παράγοντα πήξης αίματος V (FV, Factor V-R2 mutation)

Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού 807C>T του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης των Αιμοπεταλίων (GPIa807C>T mutation)

Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού L33P (HPA-1) του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης GPIIIa (HPA-1 mutation)

Γονοτύπηση αντιγόνων αιμοπεταλίων (HPA – Human Platelet Antigen genotyping)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής του αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI-1, Plasminogen Activator Inhibitor-1 mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής V34L του παράγοντα πήξης αίματος XIII (FXIII, Factor XIII mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής -455G>A του γονιδίου του β-ινωδογόνου (β-fibrinogen gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών I/D του γονιδίου της αγγειοτενσίνης (ACE gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής R3500Q του γονιδίου ApoB (ApoB gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση αλληλομόρφων γονιδίου ApoE (ApoE genotyping)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών των γονιδίων PSEN1 και PSEN2 (PSEN1, PSEN2 gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών του γονιδίου APP (APP gene mutations)