ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μέχρι πρότινος, στη  διαγνωστική προσέγγιση των  νευρολογικών, νοσημάτων η συνδρομή των in vitro ιατρικών εργαστηρίων ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία εξέλιξη των βιοεπιστημών και το έντονο ενδιαφέρον ειδικότερα για τους  τομείς της νευροανοσολογίας, της νευρογενετικής και της φαρμακογονιδιωματικής, συνέτεινε ώστε ένας σημαντικός αριθμός νέων εξετάσεων  και  βιοδεικτών να είναι πλέον διαθέσιμος στους ιατρούς νευρολόγους. 

Η “Ανάλυση” ακολουθώντας πιστά την φιλοσοφία της, να προσφέρει  στους ιατρούς και στους ασθενείς  ό,τι νεότερο αφορά στην in vitro διάγνωση παγκοσμίως, δημιούργησε  το τμήμα διαγνωστικής νευρολογίας, το οποίο σε στενή συνεργασία  με τα άλλα εργαστηριακά τμήματα της εταιρείας (ανοσολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κυτταρομετρίας κ.ά) παρέχει όλες τις  εξετάσεις – βιοδείκτες διευκολύνοντας  τους κλινικούς ιατρούς  στην  ακριβέστερη διάγνωση των ασθενών τους και ακολούθως στην επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής παρέμβασης γι’ αυτούς.

circles2

Νευρογενετική
Ανοσογενετική
Προδιάθεση νοσημάτων
Μοριακή ανίχνευση λοιμώξεων ΚΝΣ
Διαγνωστική προσέγγιση αγγειακών επιπλοκών
Ανοσοδιαγνωστική των λοιμώξεων
Ανοσολογία
Βιοχημικοί δείκτες νευρολογίας
Φαρμακογονιδιωματική
Ηλεκτροφορήσεις
Νοσήματα

Αλληλούχιση ολικού εξώματος (WES, Whole Exome Sequencing)

Μοριακός καρυότυπος υψηλής μοριακής ανάλυσης HD (HD copy number variation-CNV analysis)

Μοριακή ανίχνευση επιληψίας (epilepsy)

Μοριακή ανίχνευση νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA, Spinal Muscular Atrophy)

Μοριακή ανίχνευση αταξίας Friedreich (FRDA, Friedreich Ataxia)

Μοριακή ανίχνευση αταξίας τηλαγγειεκτασία/Γονίδιο ATM (Ataxia telangiectasia/ATM gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση νόσου Parkinson (Parkinson’s disease)

Μοριακή ανίχνευση μυοτονικής δυστροφίας τύπου 1 (DM1, Myotonic Dystrophy type 1)

Μοριακή ανίχνευση μυοτονικής δυστροφίας τύπου 2 (DM2, Myotonic Dystrophy type 2)

Μοριακή ανίχνευση μυϊκής δυστροφίας Duchenne/Becker (Duchenne/Becker Muscular Dystrophy)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου εύθραυστου Χ (Fragile X syndrome)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Prader Willi/Angelman (Prader Willi/Angelman syndrome)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Noonan (Noonan syndrome)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Di-George (Di-George syndrome)

Μοριακή ανίχνευση της νόσου Charcot-Marie-Tooth (CMT, Charcot-Marie-Tooth)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Rett (Rett Syndrome)

Ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου NOTCH3/Σύνδρομο CADASIL (CADASIL Syndrome, NOTCH3 gene mutation)

Διερεύνηση μιτοχονδριοπαθειών (MELAS, LHON, Leigh, NARP)

Μοριακή ανίχνευση του γονιδίου της μιτοχονδριακής πολυμεράσης (POLG, polymerase gamma gene)

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-A

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-C

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B27

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B35

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B51

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DR

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DP

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DQ

Μοριακή ανίχνευση αλληλομόρφων γονιδίου ApoE (ApoE genotyping)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών των γονιδίων PSEN1 και PSEN2 (PSEN1, PSEN2 gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών του γονιδίου APP (APP gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής R3500Q του γονιδίου ApoB (ApoB gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση της κύριας μεταλλαγής του παράγοντα πήξης αίματος V (FV, Factor V-Leiden mutation)

Μοριακή ανίχνευση της κύριας μεταλλαγής G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης/Παράγοντας Πήξης ΙΙ (FVII, Factor VII mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής της θέσης 1298 του γονιδίου της ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Methylene Tetrahydrofolate Reductase A1298C mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής της θέσης 677 του γονιδίου της ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Methylene Tetrahydrofolate Reductase C677T mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής H1299R του παράγοντα πήξης αίματος V (FV, Factor V-R2 Mutation Detection)

Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού 807C>T του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης των Αιμοπεταλίων (GPIa807C>T mutation)

Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού L33P (HPA-1) του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης GPIIIa (HPA-1 mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής του αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI-1, Plasminogen Activator Inhibitor-1 mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής V34L του παράγοντα πήξης αίματος XIII (FXIII, Factor XIII mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής -455G>A του γονιδίου του β-ινωδογόνου (β-fibrinogen gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών I/D του γονιδίου της αγγειοτενσίνης (ACE gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση του απλού ερπητοϊού τύπου 1 (HSV1, Herpes Simplex Virus 1 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του απλού ερπητοϊού τύπου 2 (HSV2, Herpes Simplex Virus 2 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού (CMV, Cytomegalovirus/HHV5 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ιού της λοιμώδους μονοπυρήνωσης (EBV, Epstein-Barr Virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ιού της ανεμοβλογιάς-έρπη ζωστήρα (VZV, Varicella Zoster Virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου ερπητοϊού 6 (HHV-6, Human Herpes Virus 6 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου ερπητοϊού 7 (HHV-7, Human Herpes Virus 7 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου ερπητοϊού 8/Σάρκωμα Kaposi (HHV-8, Human Herpes Virus 8/Kaposi Sarcoma PCR)

Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 1 και 2 (HIV1/HIV2, Human Immunodeficiency Virus 1/2 quantitative PCR)

Μοριακή ανίχνευση του παρασίτου Toxoplasma gondii (Toxoplasma gondii PCR)

Μοριακή ανίχνευση εντεροϊών (Echo, Coxsackie virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση παρεκοϊού (Parechovirus PCR)

Μοριακή ανίχνευση ιού JC (JC virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση ιών HTLV1,2 (HTLV1,2 virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση βακτηρίου Borrelia burgdorferi (Borrelia burgdorferi PCR)

Μικροσωματίδια αιμοπεταλίων (platelet derived microparticles) 

Έλεγχος συσσώρευσης αιμοπεταλίων μετά από διέγερση των υποδοχέων της διφωσφορικής αδενοσίνης (κλοπιδογρέλη, πρασογρέλη)-Μultiplate ADP test

Έλεγχος συσσώρευσης αιμοπεταλίων μετά από διέγερση των αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης (αραχιδονικό οξύ, σαλικυλικό οξύ)-Μultiplate ASPI test

Δοκιμασία γένεσης θρομβίνης (TGA, Thrombin generation assay)

Αντιπηκτικό λύκου (LAC, Lupus Anticoagulant)

Πρωτεΐνη C (PC, Protein C)

Πρωτεΐνη S (PS, Protein S)

Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S (FPS, Free Protein S Antigen)

Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT-III, Antithrombin-III)

α1 Αντιπλασμίνη (a1 Antiplasmin)

Πλασμινογόνο (PLG, Plasminogen)

Αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI-1, Plasminogen Activator Inhibitor)

Παράγοντας Von Willebrand (VWF, Factor Von Willebrand)

Αντιγόνο του παράγοντα Von Willebrand (Ag VWF, Von Willebrand Factor Antigen)

Παράγοντας XII (FXII, Factor XII)

Παράγοντας ΧΙ (FXI, Factor XI)

Παράγοντας Χ (FX, Factor X)

Παράγοντας ΙΧ (FIX, Factor IX) Παράγοντας VIII (FVIII, Factor VIII)

Aντισώματα IgG μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi IgG antibodies)

Aντισώματα IgM μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι πρωτεϊνικών αντιγόνων της μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi antigen IgG)

Αντισώματα IgM έναντι πρωτεϊνικών αντιγόνων της μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi antigen IgM)

Aνοσοαποτύπωση (Borrelia burgdorferi immunoblotting)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 1 (Anti-HSV1 IgG, Herpes Simplex Virus type 1 IgG antibodies)

Αντισώματα IgΜ έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 1 (Anti-HSV1 IgM, Herpes Simplex Virus type 1 IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 2 (Anti-HSV2 IgG, Herpes Simplex Virus type 2 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 2 (Anti-HSV2 IgM, Herpes Simplex Virus type 2 IgM antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του κυτταρομεγαλοϊού (Anti-CMV IgM, Cytomegalovirus IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του κυτταρομεγαλοϊού (Anti-CMV IgG, Cytomegalovirus IgG antibodies)

Ανίχνευση IFγ ύστερα από διέγερση με αντιγόνο μυκοβακτηριδίου φυματίωσης (Quantiferon -TB Gold)

Αντισώματα έναντι βασικών γαγγλίων (Basal ganglia antibodies)

Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA, Anti-Nuclear Antibodies)

Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-ds DNA, Anti-double stranded DNA antibodies)

Αντισώματα έναντι μονής έλικαςDNA(Anti-ss DNA, Anti-single strandedDNAantibodies)

Παράγοντας συμπληρώματος C3 (C3 complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C4 (C4 complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C1q (C1q complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C2 (C2 complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C3d (C3d complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C4d (C4d complement) 

Ολικό αιμολυτικό συμπλήρωμα (CH50, Complement Total)

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ποσοτικός προσδιορισμός (CRP, C-reactive protein quantitive)

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (CRP, C-reactive protein quantitive high sensitivity)

Aντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA, Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies)

Αντισώματα έναντι πρωτεϊνάσης 3 (Anti-PR3 IgG, proteinase 3 antibodies)

Αντισώματα έναντι μυελοπεροξειδάσης (Anti-MPO IgG, myeloperoxidase antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι καρδιολιπινών  (aCL IgG, anticardiolipin antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι καρδιολιπινών (aCL IgM, anticardiolipin antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I ή απολιποπρωτεΐνης H (Anti-b2-GPI IgA beta-2 glycoprotein I antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I ή απολιποπρωτεΐνης H (Anti-b2-GPI IgM beta-2 glycoprotein I antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I ή απολιποπρωτεΐνης H (Anti-b2-GPI IgG beta-2 glycoprotein I antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατατιδυλ-ινοσιτόλης (aPI IgG, anti-Phosphatidyl Inositol IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατατιδυλ-ινοσιτόλης (aPI IgM, anti-Phosphatidyl Inositol IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατιδυλοσερίνης (aPS IgG, anti-Phosphatidyl Serine IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατιδυλοσερίνης (aPS IgM, anti-Phosphatidyl Serine IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατατιδυλοχολίνης (Anti-PPC, phosphatidylcholine IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατατιδυλοχολίνης (Anti-PPC, phosphatidylcholine IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατατιδυλαιθανολαμίνης (Anti-PE, phosphatidylethanolamine IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατατιδυλαιθανολαμίνης (Anti-PE, phosphatidylethanolamine IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατιδικού οξέως (Anti-Phosphatidic acid IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατιδικού οξέως (Anti-Phosphatidic acid IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG IgA, anti-Tissue-Transglutaminase IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG IgG, anti-Tissue-Transglutaminase IgG antibodies)

Αντισώματα έναντι ιστονών (AHA, anti-Histone, histone proteins antibodies)

Αυτοαντισώματα έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro (anti-SSA (anti-Ro), anti-Sjögren’s-syndrome-related antigen A)

Αυτοαντισώματα έναντι του αντιγόνου SS-B/La (anti-SSB (anti-La), anti-Sjögren’s-syndrome-related antigen Β)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgM

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgA

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgE

Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος (Immunophenotyping, peripheral blood)

CD34+ αρχέγονα κύτταρα (Stem cells)

CD16+ CD56+ κύτταρα φυσικοί φονείς (Natural killer cells)

CD4+ Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα (T-helper cells)

CD8+ Τ-κυτταροτοξικά/Τ-κατασταλτικά λεμφοκύτταρα (T-suppressor/T-cytotoxic cells)

Ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα FOXP3 CD4+ CD25+

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερφερονης γ (IFNγ, Interferon γ)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 1β (IL-1β, Interleukin-1β)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 2 (IL-2, Interleukin-2)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 4 (IL-4, Interleukin-4)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 5 (IL-5, Interleukin-5)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 6 (IL-6, Interleukin-6)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 8 (IL-8, Interleukin-8)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 9 (IL-9, Interleukin-9)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 10 (IL-10, Interleukin-10)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 12p70 (IL-12p70, Interleukin-12p70)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 13 (IL-13, Interleukin-13)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 17A (IL-17A, Interleukin-17A)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 22 (IL-22, Interleukin-22)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNFα, Tumor Necrosis Factor α)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων β (TNFβ, Tumor Necrosis Factor β)

Αντισώματα έναντι προθρομβίνης (a-PT, Prothrombin antibodies)

Αντισώματα έναντι ηπαρίνης (anti-HIT)

Βιταμίνη Β12 (B12 Vitamin)

Βιταμίνη Β1 (B1 Vitamin)

Βιταμίνη Β6 (B6 Vitamin)

Βιταμίνη D (25-OH-D3)

Ομοκυστεΐνη (HCY, Homocysteine)

Φυλλικό Οξύ (FOL, Folic Acid)

Μοριακή ανίχνευση πολυμορφισμών του γονιδίου TPMT (TPMT gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση γονοτύπων SLCO1B1 και ApoE/Στατίνες (SLCO1B1, APOE genotyping/Statins)

Ανίχνευση μεταλλαγών στα γονίδια CYP2D6 και CYP2C19/τοξικότητα-μειωμένη απόκριση ψυχοφαρμάκων (CYP2D6 and CYP2C19 gene mutations/toxicity-decreased psychiatric medication response) Ανίχνευση πολυμορφισμών στο γονίδιο CYP2C9 – Φαρμακογονιδιωματικός έλεγχος στη θεραπευτική αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας (CYP2C9 gene mutations – multiple sclerosis pharmacogenomics)

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού (Serum protein electrophoresis)

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (Immunofixation serum electrophoresis)

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hu (ANNA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ri (ANNA-2)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Yo (PCA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PNMA2 (Ma2/Ta)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CV2 (CRMP-5)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SOX1 (AGNA)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Amphiphysin

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Zic4

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Tr (DNER)

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι Τιτίνης

Αντισώματα έναντι ANNA-3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CARP VIII

Αντισώματα έναντι αντιγόνου ITPR1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Purkinje cells-PCA-2

ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ

Αντισώματα έναντι αντιγόνου AMPAR1,2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CaspR2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου DPPX

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GABABR

Αντισώματα έναντι αντιγόνου LGI1

Αντισώματα έναντι NMDAR (Anti-NMDAR, N-methyl-D-aspartate receptor antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου VGKC

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GlyR

Αντισώματα έναντι αντιγόνου mGluR1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου mGluR5 (Anti-mGluR5 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hommer3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Neurochondrin

Αντισώματα έναντι αντιγόνου IgLON5

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Νόσος Alzheimer

 • Β-αμυλοειδές 40-42 (Beta-Amyloid)
 • Ολική πρωτεΐνη Tau (Total Tau)
 • Φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Tau (p-Tau, 181-p)
 • Πρωτεΐνη NFL (Neurofilament light protein)
 • Μοριακή ανίχνευση αλληλομόρφων γονιδίου ApoE (ApoE genotyping)
 • Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών των γονιδίων PSEN1 και PSEN2 (PSEN1, PSEN2 gene mutations)
 • Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών του γονιδίου APP (APP gene mutations)

Νόσος Creutzfeldt-Jakob

 • Πρωτεΐνη 14-3-3 (14-3-3 protein)
 • B prion
 • Προσδιορισμός RT-QulC στο ΕΝΥ
 • Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου PRNP (PRNP gene mutations)

Νόσος Parkinson

 • α-Συνουκλεΐνη (a-Synuclein)
 • Πρωτεΐνη NFL (Neurofilament light protein)
 • Μοριακή ανίχνευση νόσου Parkinson (Parkinson’s disease)

ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

Αντισώματα έναντι ακουαπορίνης 4 (AQP4, anti-Aquaporin-4 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein antibodies)

Αντισώματα έναντι ακουαπορίνης 1 (AQP1, anti-Aquaporin-1 antibodies)

Πρωτεΐνη NFL (Neurofilament light protein)

Πρωτεΐνη GFAp (Glial Fibrillary Acidic protein)

ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Αντισώματα έναντι cN-1A (MUP44, NT5c1A) (Anti-cN-1A MUP44, NT5c1A antibodies) 

Αντισώματα έναντι AChR

Αντισώματα έναντι MuSK

Αντισώματα έναντι Τιτίνης

Αντισώματα έναντι RyR

Αντισώματα έναντι LRP4

Αντισώματα έναντι διαύλων ασβεστίου P/Q (VGCC-P/Q)

Αντισώματα έναντι διαύλων ασβεστίου N (VGCC-N)

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hu

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ri

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SOX1 (AGNA)

ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM1 (Anti-Ganglioside M1 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM1 (Anti-Ganglioside M1 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM1 (Anti-Ganglioside M1 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM2 (Anti-Ganglioside M2 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM2 (Anti-Ganglioside M2 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM2 (Anti-Ganglioside M2 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM3 (Anti-Ganglioside M3 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM3 (Anti-Ganglioside M3 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM3 (Anti-Ganglioside M3 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM4 (Anti-Ganglioside M4 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM4 (Anti-Ganglioside M4 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM4 (Anti-Ganglioside M4 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD1a (Anti-Ganglioside GD1a IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD1a (Anti-Ganglioside GD1a IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD1a (Anti-Ganglioside GD1a IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD1b (Anti-Ganglioside GD1b IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD1b (Anti-Ganglioside GD1b IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD1b (Anti-Ganglioside GD1b IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD2 (Anti-Ganglioside GD2 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD2 (Anti-Ganglioside GD2 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD2 (Anti-Ganglioside GD2 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD3 (Anti-Ganglioside GD3 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD3 (Anti-Ganglioside GD3 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD3 (Anti-Ganglioside GD3 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GT1a (Anti-Ganglioside T1b IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GT1a (Anti-Ganglioside T1b IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GT1a (Anti-Ganglioside T1b IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GT1b (Anti-Ganglioside T1a IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GT1b (Anti-Ganglioside T1a IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GT1b (Anti-Ganglioside T1a IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GQ1b (Anti-Ganglioside Q1b IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GQ1b (Anti-Ganglioside Q1b IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GQ1b (Anti-Ganglioside Q1b IgM antibodies)

Αντισουλφατιδικά IgG αντισώματα (Anti-sulfatide IgG antibodies)

Αντισουλφατιδικά IgM αντισώματα (Anti-sulfatide IgM antibodies)

Αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης της μυελίνης (Anti-MAG, Myelin-Associated Glycoprotein antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι CNTN1

Αντισώματα IgM έναντι CNTN1

Αντισώματα IgA έναντι CNTN1

Αντισώματα IgG έναντι NF155

Αντισώματα IgM έναντι NF155

Αντισώματα IgA έναντι NF155

Αντισώματα IgG έναντι FGFR3

Αντισώματα IgM έναντι FGFR3

Αντισώματα IgA έναντι FGFR3

ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ

Αντισώματα έναντι αντιγόνου EJ (Anti-Ej antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου MDA5 (Anti-MDA5 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου NXP2 (Anti-NXP2 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PL-12 (Anti-PL-12 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SAE1 (Anti-SAE1 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ro-52 (Anti-Ro-52 antibodies)

Αντισώματα έναντι συνθετάσης ιστιδίνης/ιστιδιλ-tRNA-συνθετάση (anti-Jo1, Jo1 antigen/histidyl-tRNA synthetase antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Mi-2 alpha (Anti-Mi-2 alpha antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου OJ (Anti-OJ antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PM-Scl100 (Anti-PM-Scl100 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SRP (Anti-SRP antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ku (Anti-Ku antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Mi-2 beta (Anti-Mi-2 beta antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PL-7 (Anti-PL-7 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PM-Scl75 (Anti-PM-Scl75 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου TIF-1γ (Anti-TIF-1γ antibodies)

Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA, Anti-Nuclear Antibodies)

Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων (ENA screen IgG, extractable nuclear antigens)

Αντισώματα έναντι HMGCR (Anti-HMGCR antibodies)

Μοριακή ανίχνευση γονοτύπων SLCO1B1 και ApoE/Στατίνες (SLCO1B1, APOE genotyping/Statins)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (STIFF MAN SYNDROME)

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GlyR

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Amphiphysin

ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (LIMBIC)

Αντισώματα έναντι NMDAR (Anti-NMDAR, N-methyl-D-aspartate receptor antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου AMPAR1,2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GABABR

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CaspR2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου LGI1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου mGluR5 (Anti-mGluR5 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hu (ANNA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ri (ANNA-2)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Yo (PCA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PNMA2 (Ma2/Ta)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CV2 (CRMP-5)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SOX1 (AGNA)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Amphiphysin

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Zic4

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Tr (DNER)

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι Τιτίνης

Αντισώματα έναντι ANNA-3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CARP VIII

Αντισώματα έναντι αντιγόνου ITPR1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Purkinje cells-PCA-2

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Αντισώματα έναντι αντιγόνου VGKC

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CaspR2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου LGI1

Αντισώματα έναντι NMDAR (Anti-NMDAR, N-methyl-D-aspartate receptor antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου AMPAR1,2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GABABR

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου mGluR5 (Anti-mGluR5 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hu (ANNA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ri (ANNA-2)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Yo (PCA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PNMA2 (Ma2/Ta)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CV2 (CRMP-5)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SOX1 (AGNA)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Amphiphysin

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Zic4

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Tr (DNER)

Αντισώματα έναντι Τιτίνης

Αντισώματα έναντι ANNA-3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CARP VIII

Αντισώματα έναντι αντιγόνου ITPR1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Purkinje cells-PCA-2

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΝΟΙΑ

Αντισώματα έναντι αντιγόνου VGKC

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CaspR2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου LGI1

Αντισώματα έναντι NMDAR (Anti-NMDAR, N-methyl-D-aspartate receptor antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου AMPAR1,2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GABABR

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hu (ANNA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ri (ANNA-2)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Yo (PCA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PNMA2 (Ma2/Ta)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CV2 (CRMP-5)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SOX1 (AGNA)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Amphiphysin

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Zic4

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Tr (DNER)

Αντισώματα έναντι Τιτίνης

Αντισώματα έναντι ANNA-3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CARP VIII

Αντισώματα έναντι αντιγόνου ITPR1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Purkinje cells-PCA-2

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΔΥΣΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Αντισώματα έναντι αντιγόνου DPPX

Αντισώματα έναντι αντιγόνου VGKC

Αντισώματα έναντι AChR

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hu (ANNA-1)

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)