ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

DEPARTMENT OF CLINICAL BIOCHEMISTRY

Clinical Biochemistry is a cornerstone and the beginning of all diagnostic tests. By applying its methods, the disorders of the biochemical processes that take place in the organism are investigated. The Clinical Biochemistry Department of the “Analysis” Laboratory has a robotic automatic analyzer system, which ensures the maximum possible accuracy and reliability in performing a wide range of biochemical analyzes such as the detection and determination of proteins, lipids, carbohydrates, enzymes, electrolytes, trace elements and drugs in plasma, blood serum and other biological fluids.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

5-Ινδολοξικό οξύ (5HIAA)

5-Νουκλεοτιδάση (5-NT, 5-Nucleotidase)

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (CRP, C-reactive protein quantitive high sensitivity)

PAPP-A Πρωτεΐνη (PAPP-A, Pregnancy Associated Plasma Protein-A)

PSA COMPLEX (Prostate-specific antigen complex)

ROMA Score (Ovarian Malignancy Risk Algorithm)

VLDL-Χοληστερόλη (VLDL-Cholesterol)

Αθηρωματικός Δείκτης (Atherogenic Index)

Αλανινική Αμινοτρανσφεράση/Γλουταμινική Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (ALT/SGPT)

Αλβουμίνη (ALB, Albumin)

Αλδολάση (ALD/ALS, Aldolase)

Αλκαλική Φωσφατάση (ALP, Alkaline Phospatase)

Άλφα-φετοπρωτεΐνη ορού (a-Fp, Alpha-fetoprotein)

Αμμωνία (NH3, Ammonia)

Αμυλάση (AMY, Amylase)

Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδας 4 (HE4, Human epididymis protein 4)

Απολιποπρωτεΐνη-Α1 (Apo-A1, Apolipoprotein-A1)

Απολιποπρωτεΐνη-Β (Apo-B, Apolipoprotein-B)

Ασβέστιο (Ca, Calcium)

Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση/Οξαλοξική Τρανσαμινάση (AST/SGOT)

β2-μικροσφαιρίνη (Serum beta-2 microglobulin)

Βαλπροϊκό οξύ (Depakine)

Βιταμίνη D (25-OH-D3)

Βιταμίνη Β1 (B1 Vitamin)

Βιταμίνη Β12 (B12 Vitamin)

Βιταμίνη Β6 (B6 Vitamin)

Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH, Lactate Dehydrogenase)

Γαλακτικό οξύ (Lactic Acid)

γ-Γλουταμυλτρανσφεράση (γ-GT, Gamma-Glutamyltransferase)

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c, Glycosylated hemoglobin)

Δείκτης νεοπλάσματος πλακώδους τύπου (SCC, Squamous cell carcinomas)

Διγοξίνη (Digoxin)

Εγκεφαλικό Νατριουριτικό Πεπτίδιο (NT-ProBNP,Brain Natriuretic Peptide)

Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE, Neuron-specific enolase)

Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA, Prostate-specific antigen)

Έλεγχος Αντιοξειδωτικού Στρες (Stress Oxidative Test)

Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο (FPSA, Free prostate specific antigen)

Ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα  κΒ Ligand (RANKL, Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-Β Ligand)

Θεοφυλλίνη (Theophylline)

Ιονισμένο ασβέστιο (Ionized Calcium)

Ιστικός ενεργοποιητής πλασμινογόνου (TPA, tissue-type plasminogen activator)

Κάλιο (K, Potassium/Kalium)

Καρβαμαζεπίνη (Carbamazepine/Tegretol)

Καρβοξυτελικό Τελοπεπτίδιο (CTX, Carboxylate Telopeptide)

Καρκινικό αντιγόνο 125  (Cancer antigen, CA 125) 

Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (Cancer antigen, CA 15-3)

Καρκινικό αντιγόνο 50 (Cancer antigen, CA 50)

Καρκινικό αντιγόνο 72-4 (Cancer antigen, CA 72-4) 

Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (Cancer antigen, CA 19-9)

Καρκινικός δείκτης 21-1 (Cyfra 21-1)

Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA, Carcinoembryonic antigen)

Κεραμίδια – Δείκτες κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων (Ceramides)

Κρεατινική Κινάση (CK, Creatine Κinase)

Κρεατινική Κινάση-MB (CK-MB, Creatine Kinase-MB)

Κρεατινίνη (CREA, Creatinine)

Λίθιο (Li, Lithium)

Λιπάση (LIP, Lipase)

Λιποπρωτεΐνη Α (LpA, Lipoprotein A) 

Λιποπρωτεΐνη Υψηλής Πυκνότητας HDL-Χοληστερόλη (HDL-Cholesterol)

Λιποπρωτεΐνη Χαμηλής Πυκνότητας LDL-Χοληστερόλη (LDL-Cholesterol)

Μαγγάνιο (Mn, Manganese)

Μαγνήσιο (Mg, Magnesium)

Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE,  Angiotensin-converting enzyme)

Μόλυβδος (Pb, Plumbum)

Νάτριο (Na, Sodium)

Ολικά λευκώματα (TP, Total Albums)

Ολικά λιπίδια (Total Lipids)

Ομοκυστεΐνη (HCY, Homocysteine)

Οξειδωμένη Λιποπρωτεΐνη Χαμηλής Πυκνότητας (Oxidized Low Density Lipoprotein)

Όξινη Φωσφατάση (ACP, Acid Phosphatase)

Οστεοκαλσίνη (Osteocalcin)

Οστεοπρωτεγερίνη (OPG, Osteoprotegerin)

Ουρία (Urea)

Ουρικό Οξύ (UA, Uric Acid)

Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP, pancreatic polypeptide)

Ποσοτικός προσδιορισμός 6-φωσφορικής δευδρογονάσης της γλυκόζης (G6PD, Glucose-6-phosphate dehydrogenase)

Προκολλαγόνο Τύπου 1 (PN1, Procollagen)

Προστατική όξινη φωσφατάση (PAP, Prostatic acid phosphatase)

Πρωτεΐνη πυρηνικού σκελετού (NMP22, Nuclear Matrix Protein 22)

Σάκχαρο (GLU, Glucose)

Σελήνιο (Se, Selenium)

Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC, Total Iron Binding Capacity)

Σίδηρος (Fe, Iron)

Σφαιρίνες(Globulins)

Τρανσφερίνη (TRNF, Transferrin Ferrophyllin)

Τριγλυκερίδια (TRIGL, Triglycerides)

Τροπονίνη Τ (Troponin T)

Υδαντοίνη (Hydantoin)

Φαινοβαρβιτάλη (Phenobarbital/Luminal, Cardenall)

Φαινυτοΐνη (PHT, Phenytoin/Epanutin, Dilantin)

Φερριτίνη (FER, Ferritin)

Φυλλικό Οξύ (FOL, Folic Acid)

Φωσφόρος (PHOS, Phosphorus)

Χαλκός (Cu, Cuprum)

Χλώριο (Cl, Chlorum)

Χολερυθρίνη Άμεση (DBIL, Direct Billirubin)

Χολερυθρίνη Έμμεση (IBIL, Indirect Bilirubin)

Χολερυθρίνη ολική (TBIL, Total Billirubin)

Χρωμογρανίνη Α (Chromogranin A)