ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

DEPARTMENT OF IMMUNOLOGY

It is a fact that in recent years, the need for immunological research concerns many more diseases than in the past.

This is due, on the one hand, to the large number of newly approved tests and, on the other hand, to the fact that a larger number of diseases have in their pathophysiological background immune disorders as well.

ANALYSIS – trying to always be within the knowledge – is constantly updated on anything new internationally presented. Utilizing its state-of-the-art equipment and the excellent scientific training of its staff, it has the ability to offer to health professionals (rheumatologists, neurologists, hematologists, gastroenterologists, nephrologists, ophthalmologists, etc.) the most extensive list of immunological examinations available, contributing essentially in the diagnosis and treatment of their patients.

circles2

Αυτοαντισώματα
Εξετάσεις Κοπράνων
Ανοσογενετική
Ειδικές πρωτεΐνες
Κυτταρομετρία Ροής
Φαρμακοανοσολογία
Λοιμώξεις
Ηλεκτροφορήσεις Πρωτεϊνών
Ειδικές δοκιμασίες

Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA, Anti-Nuclear Antibodies)

Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-ds DNA, Anti-double stranded DNA antibodies)

Αντισώματα έναντι διπλής ελικας DNA και των τριών τάξεων IgG/IgM/IgA ορού (Anti-ds DNA total IgG/IgM/IgA antibodies)

Αντισώματα έναντι μονής έλικας DNA (Anti-ss DNA, Anti-single stranded DNA antibodies)

Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων (ENA screen IgG, extractable nuclear antigens)

Αντικεντρομεριδιακά αντισώματα (ACA, Anti Centromere Antibodies)

Αυτοαντισώματα έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro (anti-SSA (anti-Ro), anti-Sjögren’s-syndrome-related antigen A)

Αυτοαντισώματα έναντι του αντιγόνου SS-B/La (anti-SSB (anti-La), anti-Sjögren’s-syndrome-related antigen Β)

Αντισώματα έναντι του Sm αντιγόνου (Anti-Sm αντισώματα, anti-Smith, Smith antigen)

Αντισώματα έναντι ριβονουκλεοπρωτεϊνών (anti-RNP (anti-U1RNP), antibodies to ribonucleoprotein)

Αντισώματα IgA έναντι Alpha-fordin (Anti Alpha-fordin IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι Alpha-fordin (Anti Alpha-fordin IgG antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου U1RNP (Anti-U1RNP antibodies)

Αντισώματα έναντι ριβοσωμιακής πρωτεΐνης P (Anti-RNP antibodies)

Αντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι (anti-Scl70, Scl-70/DNA topoisomerase I antibodies)

Αντισώματα έναντι συνθετάσης ιστιδίνης/ιστιδιλ-tRNA-συνθετάση (anti-Jo1, Jo1 antigen/histidyl-tRNA synthetase antibodies)

Αντισώματα έναντι του νουκλεοσωματικού αντιγόνου (Anti-nucleosomes antibodies)

Αντισώματα έναντι ιστονών (AHA, anti-Histone, histone proteins antibodies)

Αντισώματα έναντι του κεντρομερούς Α αντιγόνου (Anti-Centromere A antibodies)

Αντισώματα έναντι του κεντρομερούς Β αντιγόνου (Anti-Centromere B antibodies)

Αντισώματα έναντι του DFS70 αντιγόνου (Anti-DFS70 antibodies)

Αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης της μυελίνης (Anti-MAG, Myelin-Associated Glycoprotein antibodies)

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA, Anti-Mitochondrial Antibodies)

Μιτοχονδριακά M2 αυτοαντισώματα (AMA-M2, anti-mitochondrial M2 subtype antibodies)

Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA, Anti-Smooth Muscle Antibodies)

Aντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά IgG αντισώματα τύπου C (ANCA C, Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies Type C)

Aντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά IgG αντισώματα τύπου P (ANCA P, Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies Type P)

Aντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά ολικά IgG αντισώματα (πρωτεΐνάση 3/μυελοϋπεροξειδάση) (ANCA PR3/MPO total IgG antibodies)

Αντισώματα έναντι μυελοπεροξειδάσης (Anti-MPO IgG, myeloperoxidase antibodies)

Αντισώματα έναντι πρωτεϊνάσης 3 (Anti-PR3 IgG, proteinase 3 antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι της BPI πρωτεΐνης (Anti-BPI IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι καθεψίνης (Anti-Cathepsin IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι ελαστάσης (Anti-elastase IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι λακτοφερίνης (Anti-Lactoferrin IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι λυσοζύμης (Anti-Lysozyme IgG antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PL-7 (Anti-PL-7 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PL-12 (Anti-PL-12 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PM-Scl75 (Anti-PM-Scl75 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PM-Scl100 (Anti-PM-Scl100 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Mi-2 alpha (Anti-Mi-2 alpha antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Mi-2 beta (Anti-Mi-2 beta antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου TIF-1γ (Anti-TIF-1γ antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου MDA5 (Anti-MDA5 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου NXP2 (Anti-NXP2 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SAE1 (Anti-SAE1 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ku (Anti-Ku antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου EJ (Anti-Ej antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου OJ (Anti-OJ antibodies)

Αντισώματα έναντι cN-1A (MUP44, NT5c1A) (Anti-cN-1A MUP44, NT5c1A antibodies)

Αντισώματα έναντι HMGCR (Anti-HMGCR antibodies)

Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Anti-GAD 65, anti-Glutamic Acid Decarboxylase antibodies)

Αντισώματα έναντι CD74 (Anti-CD74 antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι κυκλικού κιτρουλλινωμένου πεπτιδίου 3 (Anti-CCP3 IgG, cyclic citrullinated peptides antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι μεταλλαγμένης κιτρουλλιωμένης βιμεντίνης (Anti-MCV IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι αννεξίνης V (Anti-annexin V IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι αννεξίνης V (Anti-annexin V IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του C1q παράγοντα του συμπληρώματος (Anti-C1q IgG antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I ή απολιποπρωτεΐνης H (Anti-b2-GPI IgA beta-2 glycoprotein I antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I ή απολιποπρωτεΐνης H (Anti-b2-GPI IgM beta-2 glycoprotein I antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I ή απολιποπρωτεΐνης H (Anti-b2-GPI IgG beta-2 glycoprotein I antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι καρδιολιπινών (aCL IgG, anticardiolipin antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι καρδιολιπινών (aCL IgM, anticardiolipin antibodies)

Αντισώματα IgΜ έναντι φωσφολιπιδίων, αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgΜ (Anti-Phospholipid screen IgM)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφολιπιδίων, αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgG (Anti-Phospholipid screen IgG)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατιδικού οξέως (anti-Phosphatidic acid IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατιδικού οξέως (anti-Phosphatidic acid IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατατιδυλ-ινοσιτόλης (aPI IgG, anti-Phosphatidyl Inositol IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατατιδυλ-ινοσιτόλης (aPI IgM, anti-Phosphatidyl Inositol IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατιδυλοσερίνης (aPS IgG, anti-Phosphatidyl Serine IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατιδυλοσερίνης (aPS IgM, anti-Phosphatidyl Serine IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατατιδυλοχολίνης (Anti-PPC, phosphatidylcholine IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατατιδυλοχολίνης (Anti-PPC, phosphatidylcholine IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφατατιδυλαιθανολαμίνης (Anti-PE, phosphatidylethanolamine IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι φωσφατατιδυλαιθανολαμίνης (Anti-PE, phosphatidylethanolamine IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι προθρομβίνης (a-PT, Prothrombin IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι προθρομβίνης (a-PT, Prothrombin IgM antibodies)

Αντισώματα έναντι του συμπλέγματος φωσφατιδιλοσερίνης/προθρομβίνης IgM (Anti-PS/PT, anti-phosphatidylserine/prothrombin IgM antibodies)

Αντισώματα έναντι του συμπλέγματος φωσφατιδιλοσερίνης/προθρομβίνης IgG (Anti-PS/PT, anti-phosphatidylserine/prothrombin IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι μικροσωμίων ήπατος-νεφρών τύπου 1 (LKM1-IgG, liver kidney microsome type 1 IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι κυτοσολίων ήπατος τύπου 1 (Anti-LC1, liver cytosolic protein type 1 IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος ή ήπατος-παγκρέατος (Anti-SLA (LP), soluble liver antigen IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι της φωσφατάσης της τυροσίνης ΙΑ2, αντιγόνο των νησιδίων 2 (Anti-IA2 IgG)

Αντισώματα έναντι ινσουλίνης (IAA, anti-Insulin, insulin autoantibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσιδίων (Anti-ganglioside IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσιδίων (Anti-ganglioside IgM antibodies)

Αντισουλφατιδικά IgG αντισώματα (Anti-sulfatide IgG antibodies)

Αντισουλφατιδικά IgM αντισώματα (Anti-sulfatide IgM antibodies)

Αντισώματα έναντι NMDAR (Anti-NMDAR, N-methyl-D-aspartate receptor antibodies)

Αντισώματα έναντι βασικών γαγγλίων (Basal ganglia antibodies)

Αντισώματα έναντι των γαστρικών τοιχωματικών κυττάρων (APCA, Parietal Cell Antibodies)

Αντιπηκτικό λύκου DRVVT (LAC, Lupus Anticoagulant)

Αντιπηκτικό λύκου DRVVT κατόπιν αναστολής δράσης των από του στόματος αντιπηκτικών (DOAC stop)

Αντισώματα IgA έναντι πεπτιδίων της απαμινωμένης γλιαδίνης (Anti-DGP IgA, IgA deamidated gliadin protein epitopes antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι πεπτιδίων της απαμινωμένης γλιαδίνης (Anti-DGP IgG, IgG deamidated gliadin protein epitopes antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι της γλιαδίνης, αντιγλιαδινικά αντισώματα IgG (Anti-Gliadin IgG, IgG gliadin antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι της γλιαδίνης, αντιγλιαδινικά αντισώματα IgA (Anti-Gliadin IgA, IgA gliadin antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG IgA, anti-Tissue-Transglutaminase IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG IgG, anti-Tissue-Transglutaminase IgG antibodies)

Aντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (EMA, anti-Endomysial IgA Antibodies)

Aντισώματα IgG έναντι του ενδομυϊου (EMA, anti-Endomysial IgG Antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM1 (Anti-Ganglioside M1 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM1 (Anti-Ganglioside M1 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM1 (Anti-Ganglioside M1 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM2 (Anti-Ganglioside M2 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM2 (Anti-Ganglioside M2 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM2 (Anti-Ganglioside M2 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM3 (Anti-Ganglioside M3 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM3 (Anti-Ganglioside M3 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM3 (Anti-Ganglioside M3 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GM4 (Anti-Ganglioside M4 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GM4 (Anti-Ganglioside M4 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GM4 (Anti-Ganglioside M4 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD1a (Anti-Ganglioside GD1a IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD1a (Anti-Ganglioside GD1a IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD1a (Anti-Ganglioside GD1a IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD1b (Anti-Ganglioside GD1b IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD1b (Anti-Ganglioside GD1b IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD1b (Anti-Ganglioside GD1b IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD2 (Anti-Ganglioside GD2 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD2 (Anti-Ganglioside GD2 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD2 (Anti-Ganglioside GD2 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GD3 (Anti-Ganglioside GD3 IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GD3 (Anti-Ganglioside GD3 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GD3 (Anti-Ganglioside GD3 IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GT1a (Anti-Ganglioside T1b IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GT1a (Anti-Ganglioside T1b IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GT1a (Anti-Ganglioside T1b IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GT1b (Anti-Ganglioside T1a IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GT1b (Anti-Ganglioside T1a IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GT1b (Anti-Ganglioside T1a IgM antibodies)

Αντισώματα IgA έναντι γαγγλιοσίδης GQ1b (Anti-Ganglioside Q1b IgA antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι γαγγλιοσίδης GQ1b (Anti-Ganglioside Q1b IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι γαγγλιοσίδης GQ1b (Anti-Ganglioside Q1b IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι αιμοπεταλιακών αντιγόνων (Anti-platelet IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι αιμοπεταλιακών αντιγόνων (Anti-platelet IgM antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hu (ANNA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ri (ANNA-2)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Yo (PCA-1)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου PNMA2 (Ma2/Ta)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CV2 (CRMP-5)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SOX1 (AGNA)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Amphiphysin

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Zic4

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Tr (DNER)

Αντισώματα έναντι Τιτίνης

Αντισώματα έναντι ANNA-3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CARP VIII

Αντισώματα έναντι αντιγόνου ITPR1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Purkinje cells-PCA-2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου AMPAR1,2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου CaspR2

Αντισώματα έναντι αντιγόνου DPPX

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GABABR

Αντισώματα έναντι αντιγόνου LGI1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου VGKC

Αντισώματα έναντι αντιγόνου GlyR

Αντισώματα έναντι αντιγόνου mGluR1

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Hommer3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Neurochondrin

Αντισώματα έναντι αντιγόνου IgLON5

Αντισώματα έναντι αντιγόνου MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein antibodies)

Αντισώματα έναντι AChR

Αντισώματα έναντι MuSK

Αντισώματα έναντι RyR

Αντισώματα έναντι LRP4

Αντισώματα έναντι διαύλων ασβεστίου P/Q (VGCC-P/Q)

Αντισώματα έναντι διαύλων ασβεστίου N (VGCC-N)

Αντισώματα IgG έναντι CNTN1

Αντισώματα IgM έναντι CNTN1

Αντισώματα IgA έναντι CNTN1

Αντισώματα IgG έναντι NF155

Αντισώματα IgM έναντι NF155

Αντισώματα IgA έναντι NF155

Αντισώματα IgG έναντι FGFR3

Αντισώματα IgM έναντι FGFR3

Αντισώματα IgA έναντι FGFR3

Αντισώματα έναντι αντιγόνου Ro-52 (Anti-Ro-52 antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου SRP (Anti-SRP antibodies)

Αντισώματα έναντι αντιγόνου mGluR5

Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαμεμβρανικού μεταφορέα 8 του ψευδαργύρου (Anti-zinc transporter protein 8 antibodies)

Αντισώματα έναντι ακουαπορίνης 1 (AQP1, anti-Aquaporin-1 antibodies)

Αντισώματα έναντι ακουαπορίνης 4 (AQP4, anti-Aquaporin-4 antibodies)

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι Rab6 (Rab6 antibodies)

Αντισώματα έναντι Aldolase (Aldolase antibodies)

Αντισώματα έναντι Enolase (Enolase antibodies)

Αντισώματα έναντι GADPH (GADPH antibodies)

Αντισώματα έναντι Tulp1 (Tulp1 antibodies)

Αντισώματα έναντι CAII (CAII antibodies)

Αντισώματα έναντι HSP60 (HSP60 antibodies)

Αντισώματα έναντι Arrestin (Arrestin antibodies)

Αντισώματα έναντι Transducin (Transducin antibodies)

Αντισώματα έναντι TRMP1 (TRMP1 antibodies)

Αντισώματα έναντι HSP27 (HSP27 antibodies)

Αντισώματα έναντι CRALBP (CRALBP antibodies)

Αντισώματα έναντι IRBP (IRBP antibodies)

Αντισώματα έναντι Tubulin (Tubulin antibodies)

Αντισώματα έναντι PKM2 (PKM2 antibodies)

Καλπροτεκτίνη κοπράνων (FC, Fecal Calprotectin κοπράνων)

Λακτοφερίνη κοπράνων (FL, Fecal Lactoferrin)

Ελαστάση κοπράνων (FE, Fecal Elastase)

α1-αντιθρυψίνη κοπράνων (α1-antitrypsin, stool)

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-A

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-C

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B27

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B35

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B51

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DR

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DP

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DQ

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ποσοτικός προσδιορισμός (CRP, C-reactive protein quantitive)

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (CRP, C-reactive protein quantitive high sensitivity)

Αμυλοειδές Α (SAA)

Β-αμυλοειδές 40-42 (Beta-Amyloid)

Ολική πρωτεΐνη Tau (Total Tau)

Φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Tau (p-Tau, 181-p)

Πρωτεΐνη NFL (Neurofilament light protein)

Πρωτεΐνη 14-3-3 (14-3-3 protein)

B prion

α-Συνουκλεΐνη (a-Synuclein)

Πρωτεΐνη GFAp (Glial Fibrillary Acidic protein)

Ινωδογόνο (Fibrinogen)

α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη (AGP, Alpha-1-acid glycoprotein)

α1-αντιθρυψίνη (α1-antitrypsin)

Αναστολέας C1 εστεράσης, επίπεδα (C1-INH, C1-Inhibitor levels)

Αναστολέας C1 εστεράσης, δραστικότητα (C1-INH, C1-Inhibitor function)

Ολικό αιμολυτικό συμπλήρωμα (CH50, Complement Total)

Παράγοντας συμπληρώματος C3 (C3 complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C4 (C4 complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C1q (C1q complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C2 (C2 complement)

Παράγοντας συμπληρώματος C3d (C3d complement) 

Παράγοντας συμπληρώματος C4d (C4d complement) 

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG (Ιmmunoglobin IgG)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgM (Ιmmunoglobin IgΜ)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgA (Ιmmunoglobin IgΑ)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgE (Ιmmunoglobin IgΕ)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρίνης IgG, Υπόταξη 1 (Ιmmunoglobin IgG subclass 1)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρίνης IgG, Υπόταξη 2 (Ιmmunoglobin IgG subclass 2)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρίνης IgG, Υπόταξη 3 (Ιmmunoglobin IgG subclass 3)

Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρίνης IgG, Υπόταξη 4 (Ιmmunoglobin IgG subclass 4)

Ανοσοσφαιρίνης ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες τύπου κάππα (Immunoglobin  Kappa free light chains)

Ανοσοσφαιρίνης ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες τύπου λάμδα (Immunoglobin  Lambda free light chains)

Ρευματοειδής παράγοντας, IgM (RF, Rheumatoid factor IgM)

Ρευματοειδής παράγοντας, IgG (RF, Rheumatoid factor IgG)

Αντιστρεπτολυσίνη-Ο (Antistreptolysin-O, ASTO)

Αντισώματα έναντι δεοξυριβονουκλεάσης Β (Anti-DNase B antibodies) 

Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης SACE, ενζυμική κινητική (Angiotensin converting enzyme SACE, enzyme kinetic)  

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερφερονης γ (IFNγ, Interferon γ)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 1β (IL-1β, Interleukin-1β)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 2 (IL-2, Interleukin-2)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 4 (IL-4, Interleukin-4)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 5 (IL-5, Interleukin-5)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 6 (IL-6, Interleukin-6)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 8 (IL-8, Interleukin-8)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 9 (IL-9, Interleukin-9)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 10 (IL-10, Interleukin-10)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 12p70 (IL-12p70, Interleukin-12p70)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 13 (IL-13, Interleukin-13)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 17A (IL-17A, Interleukin-17A)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 22 (IL-22, Interleukin-22)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 23 (IL-23, Interleukin-23)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNFα, Tumor Necrosis Factor α)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων β (TNFβ, Tumor Necrosis Factor β)

Ποσοτικός προσδιορισμός αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF, Vascular endothelial growth factor)

Adenosine Deaminase (ADA) στο πλευριτικό υγρό

Προσδιορισμός RT-QulC στο ΕΝΥ

Ποσοτικός προσδιορισμός τρυπτάσης (tryptase)

Προπερδίνη (Properdin)

Διάγνωση προεκλαμψίας (preeclampsia)

Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος (Immunophenotyping, peripheral blood)

Ανοσοφαινότυπος βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (Immunophenotyping, BAL) 

Ανοσοφαινότυπος μυελού (Immunophenotyping, marrow)

Ανοσοφαινότυπος ΕΝΥ – Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (Immunophenotyping, CSF – Cerebrospinal Fluid)

Ανοσοφαινότυπος υαλοειδούς υγρού οφθαλμού (Immunophenotyping, vitreous humor– eye) για διερεύνηση ενδοφθάλμιου λεμφώματος

Ανοσοφαινότυπος πλευριτικού υγρού (Immunophenotyping, pleural effusion)

CD4+ Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα (T-helper cells)

CD8+ Τ-κυτταροτοξικά/Τ-κατασταλτικά λεμφοκύτταρα (T-suppressor/T-cytotoxic cells)

CD16+ CD56+ κύτταρα φυσικοί φονείς (Natural killer cells)

CD34+ αρχέγονα κύτταρα (Stem cells)

Υποδοχείς TCR αβ/TCR γδ CD3+ (TCR αβ/TCR γδ CD3+  receptors)

Ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα FOXP3 CD4+ CD25+

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) διαγνωστική προσέγγιση έξαρσης PD-L1 (SLE – Systemic lupus erythematosus, diagnosis)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερφερονης γ (IFNγ, Interferon γ)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 1β (IL-1β, Interleukin-1β)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 2 (IL-2, Interleukin-2)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 4 (IL-4, Interleukin-4)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 5 (IL-5, Interleukin-5)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 6 (IL-6, Interleukin-6)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 8 (IL-8, Interleukin-8)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 9 (IL-9, Interleukin-9)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 10 (IL-10, Interleukin-10)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 12p70 (IL-12p70, Interleukin-12p70)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 13 (IL-13, Interleukin-13)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 17A (IL-17A, Interleukin-17A)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 22 (IL-22, Interleukin-22)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNFα, Tumor Necrosis Factor α)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων β (TNFβ, Tumor Necrosis Factor β)

Ποσοτικός προσδιορισμός αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF, Vascular endothelial growth factor)

Επίπεδα των αντι-TNF παραγόντων (Infliximab) (Infliximab levels – Remicade)

Επίπεδα των αντι-TNF παραγόντων (Adalimumab) (Adalimumab levels – Humira)

Επίπεδα των αντι-TNF παραγόντων (Etanercept) (Etanercept levels – Embrel)

Αντισώματα των αντι-TNF παραγόντων (Infliximab) (Anti-Infliximab antibodies (Remicade)

Αντισώματα των αντι-TNF παραγόντων (Adalimumab) (Anti-Adalimumab antibodies -Humira)

Αντισώματα των αντι-TNF παραγόντων (Etanercept) (Anti- Etanercept antibodies – Embrel)

Αντισώματα IgG έναντι της πρωτεΐνης S (ακίδας) του Νέου Κοροναϊού (SARS-CoV-2 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι της πρωτεΐνης S (ακίδας) του Νέου Κοροναϊού (SARS-CoV-2 IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του καψιδιακού αντιγόνου του ιού Epstein-Barr (Anti-EBV VCA IgG, Epstein-Barr virus viral capsid antigen IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του καψιδιακού αντιγόνου του ιού Epstein-Barr (Anti-EBV VCA IgM, Epstein-Barr virus viral capsid antigen IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 1 (Anti-HSV1 IgG, Herpes Simplex Virus type 1 IgG antibodies)

Αντισώματα IgΜ έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 1 (Anti-HSV1 IgM, Herpes Simplex Virus type 1 IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 2 (Anti-HSV2 IgG, Herpes Simplex Virus type 2 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του ιού απλού έρπητα τύπου 2 (Anti-HSV2 IgM, Herpes Simplex Virus type 2 IgM antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του κυτταρομεγαλοϊού (Anti-CMV IgM, Cytomegalovirus IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του κυτταρομεγαλοϊού (Anti-CMV IgG, Cytomegalovirus IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του παρβοϊού Β19 (Anti-Parvovirus B19 IgG, Parvovirus B19 IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του παρβοϊού Β19 (Anti-Parvovirus B19 IgM, Parvovirus B19 IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς-έρπη ζωστήρα (Anti-VZV IgG, Varicella Zoster Virus IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς-έρπη ζωστήρα (Anti-VZV IgM, Varicella Zoster Virus IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του βακτηρίου Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του βακτηρίου Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis IgM antibodies)

Aντισώματα IgG μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi IgG antibodies)

Aντισώματα IgM μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι πρωτεϊνικών αντιγόνων της μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi antigen IgG)

Αντισώματα IgM έναντι πρωτεϊνικών αντιγόνων της μπορρέλιας (Borrelia burgdorferi antigen IgM)

Aνοσοαποτύπωση (Borrelia burgdorferi immunoblotting)

Μέτρηση συνάφειας αντισωμάτων κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG avidity test)

Μέτρηση συνάφειας αντισωμάτων ιού της ερυθράς (Rubella avidity test)

Μέτρηση συνάφειας αντισωμάτων του παρασίτου τοξόπλασμα (Toxoplasma avidity test)

Τρεπονηματικά αντισώματα (FTA, fluorescent treponemal antibody)

Αντισώματα IgA έναντι Saccharomyces cerevisiae (ASCA IgA, IgA anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι Saccharomyces cerevisiae (ASCA IgG, IgG anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του παρασίτου Λεϊσμάνια (Leishmania IgM antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του παρασίτου Λεϊσμάνια (Leishmania IgG antibodies)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού της Ιλαράς(Measles IgG antibodies)

Αντισώματα IgM έναντι του ιού της Ιλαράς(Measles IgM antibodies)

Ανίχνευση IFγ ύστερα από διέγερση με αντιγόνο μυκοβακτηριδίου φυματίωσης (Quantiferon -TB Gold)

Mantoux test

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (Immunofixation serum electrophoresis)

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ούρων (Immunofixation urine electrophoresis)

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού (Serum protein electrophoresis)

Ψυχροσυγκολλητίνες (CAD, cold agglutinin disease)

Κρυοσφαιρίνες (Cryoglobulins)

Άμεση Coombs (Coombs test, direct)

Έμμεση Coombs (Coombs test, indirect)