ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS

Molecular biology, a branch of biology studying the structure, composition and function of cells and mechanisms of the organisms (directly related to the molecular genetics), may be regarded as the most evolving science in the last thirty years. Its contribution to understanding the pathogenesis of many diseases (genetic and non-genetic) and consequently to finding a cure for many of them, has been considered very important. 

ANALYSIS, fully realizing the importance of molecular biology, created from the beginning of its operation this particular department, by strengthening and renewing its equipment, which includes  genetic high-potential analyzers and special bioinformatics programs. In this way, it offers the possibility of processing all the new and classic methods of molecular biology and genetics. 

At the same time, the continuous training of the scientific staff and the collaboration of the company with academic institutions worldwide, allows the department to “monitor” the rapid changes in the field, offering to clinicians of all specialties, those diagnostic tools that will meet their needs for information on possible predisposition of certain diseases, better prevention, more accurate diagnosis and more effective treatment by utilizing individualized treatment.

circles2

Προδιάθεση νοσημάτων
Ανοσογενετική
Μοριακή ανίχνευση λοιμώξεων
Μοριακή διερεύνηση γενετικών νοσημάτων
Φαρμακογονιδιωματική
Μοριακή ογκολογία

Αλληλούχιση ολικού εξώματος (WES, Whole Exome Sequencing)

Μοριακή ανίχνευση της κύριας μεταλλαγής του παράγοντα πήξης αίματος V (FV, Factor V-Leiden mutation)

Μοριακή ανίχνευση της κύριας μεταλλαγής G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης/Παράγοντας Πήξης ΙΙ (FVII, Factor VII mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής της θέσης 1298 του γονιδίου της ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Methylene Tetrahydrofolate Reductase A1298C mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής της θέσης 677 του γονιδίου της ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Methylene Tetrahydrofolate Reductase C677T mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής H1299R του παράγοντα πήξης αίματος V (FV, Factor V-R2 mutation)

Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού 807C>T του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης των Αιμοπεταλίων (GPIa807C>T mutation)

Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού L33P (HPA-1) του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης GPIIIa (HPA-1 mutation)

Γονοτύπηση αντιγόνων αιμοπεταλίων (HPA – Human Platelet Antigen genotyping)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής του αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI-1, Plasminogen Activator Inhibitor-1 mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής V34L του παράγοντα πήξης αίματος XIII (FXIII, Factor XIII mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής -455G>A του γονιδίου του β-ινωδογόνου (β-fibrinogen gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών I/D του γονιδίου της αγγειοτενσίνης (ACE gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής R3500Q του γονιδίου ApoB (ApoB gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση αλληλομόρφων γονιδίου ApoE (ApoE genotyping)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών των γονιδίων PSEN1 και PSEN2 (PSEN1, PSEN2 gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών του γονιδίου APP (APP gene mutations)

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-A

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-C

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B27

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B35

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B51

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DR

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DP

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-DQ

Μοριακή ανίχνευση Νέου Κοροναϊού (SARS-CoV-2 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του απλού ερπητοϊού τύπου 1 (HSV1, Herpes Simplex Virus 1 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του απλού ερπητοϊού τύπου 2 (HSV2, Herpes Simplex Virus 2 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού (CMV, Cytomegalovirus/HHV5 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ιού της λοιμώδους μονοπυρήνωσης (EBV, Epstein-Barr Virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ιού της ανεμοβλογιάς-έρπη ζωστήρα (VZV, Varicella Zoster Virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου ερπητοϊού 6 (HHV-6, Human Herpes Virus 6 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου ερπητοϊού 7 (HHV-7, Human Herpes Virus 7 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου ερπητοϊού 8/Σάρκωμα Kaposi (HHV-8, Human Herpes Virus 8/Kaposi Sarcoma PCR)

Μοριακή ανίχνευση του παρβοϊού B19 (Parvovirus-B19 PCR)

Μοριακή ανίχνευση εντεροϊών (Echo, Coxsackie virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση παρεκοϊού (Parechovirus PCR)

Μοριακή ανίχνευση ιού JC (JC virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση ιών HTLV1,2 (HTLV1,2 virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 1 και 2 (HIV1/HIV2, Human Immunodeficiency Virus 1/2 quantitative PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ιϊκού στελέχους H1N1 της γρίπης Α (Influenza A, subtype H1N1)

Μοριακή ανίχνευση του βακτηρίου Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis PCR)

Μοριακή ανίχνευση των βακτηρίων Mycoplasma genitalium και Mycoplasma hominis (Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis PCR)

Μοριακή ανίχνευση των βακτηρίωνUreaplasma urealyticum και Ureaplasma parvum (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum PCR)

Μοριακή ανίχνευση του βακτηρίου Neisseria gonorrhoeae (Neisseria gonorrhoeae PCR)

Μοριακή ανίχνευση του παρασίτου Toxoplasma gondii (Toxoplasma gondii PCR)

Μοριακή ανίχνευση ακανθαμοιβάδας (Acanthamoeba PCR) σε οφθαλμικό έκκριμα

Μοριακή ανίχνευση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης (TB, Mycobacterium tuberculosis PCR)

Μοριακή ανίχνευση και γονοτύπηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus PCR and genotyping)

Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV, Hepatitis C Virus quantitative PCR)

Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας B (HBV, Hepatitis B Virus quantitative PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας Ε (HEV, Hepatitis E Virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση του ιού της ερυθράς (Rubella virus PCR)

Ανίχνευση εντερικού μικροβιώματος (microbiome)

Αλληλούχιση ολικού εξώματος (WES, Whole Exome Sequencing)

Μοριακός καρυότυπος υψηλής μοριακής ανάλυσης HD (HD copy number variation-CNV analysis)

Μοριακή ανίχνευση ανευπλοειδίας χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ, Υ – προγεννητικός έλεγχος σε αμνιακό υγρό ή χοριακές λάχνες (prenatal chromosomal 13, 18, 21, Χ, Υ aneuploidy test in amniotic fluid-AF/chorionic villus-CVS sample)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής ΔF508 της κυστικής ίνωσης (ΔF508 mutation, CF, Cystic Fibrosis)

Μοριακή  ανίχνευση μεταλλαγών κυστικής ίνωσης (CF, Cystic Fibrosis)

Μοριακή ανίχνευση μικροελλείψεων στο χρωμόσωμα Υ (Y chromosome microdeletion)

Μοριακή ανίχνευση αχρωματοψίας- ανάλυση 10 γονιδίων (achromatopsia)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς αμαύρωσης Leber- ανάλυση 33 γονιδίων (Leber congenital amaurosis, 33 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς αμαύρωσης Leber- έλεγχος ελλείψεων/διπλασιασμών 4 γονιδίων (Leber congenital amaurosis, 4 gene deletion/duplication analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς αμαύρωσης Leber- μιτοχονδριακές μεταλλαγές (Leber congenital amaurosis, mitochondrial mutations)

Μοριακή ανίχνευση νόσου Stargardt τύπου 1- γονίδιο ABCA4 (Stargardt disease type 1, ABCA4 gene)

Μοριακή ανίχνευση ατροφίας οπτικού νεύρου-ανάλυση 11 γονιδίων (optic atrophy, 11 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς νυχτερινής τύφλωσης-ανάλυση 42 γονιδίων (CSNB, Congenital Stationary Night Blindness, 42 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση δυστροφίας κωνίων και ραβδίων-ανάλυση 19 γονιδίων (Cone-rod dystrophy, 19 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς γλαυκώματος και γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας-ανάλυση 15 γονιδίων (congenital glaucoma/open angle glaucoma, 15 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς γλαυκώματος-έλεγχος ελλείψεων/διπλασιασμών γονιδίου CYP1B1 (congenital glaucoma, CYP1B1 gene deletion/duplication analysis)

Μοριακή ανίχνευση μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας-ανάλυση 6 γονιδίων (retinitis pigmentosa, 6 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας-ανάλυση 92 γονιδίων (retinitis pigmentosa, 92 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση ρετινοβλαστώματος-γονίδιο RB1 (retinoblastoma, RB1 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση ανιριδίας (aniridia)

Μοριακή ανίχνευση γαλακτοζαιμίας (galactosemia)

Μοριακή ανίχνευση προ-ομιλητικής μη-συνδρομικής βαρηκοΐας (NonSyndromic Hereditary Hearing Loss) – Ανίχνευση των μεταλλάγών 35delG και L90P του γονιδίου GJB2

Μοριακή ανίχνευση προ-ομιλητικής μη-συνδρομικής βαρηκοΐας (NonSyndromic Hereditary Hearing Loss) – Αλληλούχιση του γονιδίου GJB2

Μοριακή ανίχνευση νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA, Spinal Muscular Atrophy)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου εύθραυστου Χ (Fragile X syndrome)

Μοριακή ανίχνευση αχονδροπλασίας (achondroplasia) – Ανίχνευση των μεταλλαγών G1138A και G1138C του γονιδίου FGFR3

Μοριακή ανίχνευση υποχονδροπλασίας (hypochondroplasia) – Ανίχνευση της μεταλλαγής N540K (C1620A και C1620G) του γονιδίου FGFR3

Μοριακή ανίχνευση αχονδροπλασίας (achondroplasia) και υποχονδροπλασίας (hypochondroplasia) – Αλληλούχιση του γονιδίου FGFR3

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Noonan (Noonan syndrome)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Di-George (Di-George syndrome)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Prader Willi/Angelman (Prader Willi/Angelman syndrome)

Μοριακή ανίχνευση μυϊκής δυστροφίας Duchenne/Becker (Duchenne/Becker Muscular Dystrophy)

Μοριακή ανίχνευση της νόσου Charcot-Marie-Tooth (CMT, Charcot-Marie-Tooth)

Μοριακή ανίχνευση αταξίας Friedreich (FRDA, Friedreich Ataxia)

Μοριακή ανίχνευση αταξίας τηλαγγειεκτασία/Γονίδιο ATM (Ataxia telangiectasia/ATM gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Rett (Rett Syndrome)

Μοριακή ανίχνευση πρόσωπο-ώμο-βραχιόνιου μυϊκής δυστροφίας (FSHD, Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy)

Μοριακή ανίχνευση μυοτονικής δυστροφίας τύπου 1 (DM1, Myotonic Dystrophy type 1)

Μοριακή ανίχνευση μυοτονικής δυστροφίας τύπου 2 (DM2, Myotonic Dystrophy type 2)

Μοριακή ανίχνευση χορείας Huntington (Huntington chorea)

Μοριακή ανίχνευση νόσου Parkinson (Parkinson’s disease)

Μοριακή ανίχνευση νόσου Tay-Sachs (Tay-Sachs disease)

Μοριακή ανίχνευση επιληψίας (epilepsy)

Μοριακή ανίχνευση οζώδους σκλήρυνσης (tuberous sclerosis)

Μοριακή ανίχνευση νόσου του Γουίλσον (Wilson’s disease)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου GCK (Διαβήτης τύπου MODY 2)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου HNF1A (Διαβήτης τύπου MODY 3)

Γονιδιακός έλεγχος με NGS για διαγνωστική προσέγγιση συγγενών καρδιοπαθειών (congenital heart disease)

Μοριακή ανίχνευση νευροϊνωμάτωσης τύπου 1 (NF1, neurofibromatosis type 1)

Μοριακή ανίχνευση νευροϊνωμάτωσης τύπου 2 (NF2, neurofibromatosis type 2)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινούς νεοπλασίας Τύπου 1 (MEN1, Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 Syndrome)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινούς νεοπλασίας Τύπου 2 (MEN2, Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 Syndrome)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου PRNP

Μοριακή ανίχνευση του οικογενούς μεσογειακού πυρετού (FMF, Familiar Mediterranean Fever)

Μοριακή ανίχνευση α-μεσογειακής αναιμίας (α-Thalassemia)

Μοριακή ανίχνευση β-μεσογειακής αναιμίας (β-Thalassemia)

Μοριακή ανίχνευση δβ-μεσογειακής αναιμίας (δβ-Thalassemia)

Μοριακή ανίχνευση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας (SCA, Sickle Cell Anaemia)

Μοριακή διερεύνηση νόσου Alzheimer (AD, Alzheimer’s Disease)

Μοριακή ανίχνευση των μεταλλαγών του γονιδίου της αιμοχρωμάτωσης HFE (Hemochromatosis mutation test/HFE gene)

Διερεύνηση μιτοχονδριοπαθειών (MELAS, LHON, Leigh, NARP)

Ανίχνευση δυσανεξίας λακτόζης (lactose intolerance)

Ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου NOTCH3/Σύνδρομο CADASIL (CADASIL Syndrome, NOTCH3 gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση πολυμορφισμών του γονιδίου TPMT (TPMT gene mutation)

Μοριακή ανίχνευση γονοτύπων SLCO1B1 και ApoE/Στατίνες (SLCO1B1, APOE genotyping/Statins)

Ανίχνευση μεταλλαγών στα γονίδια CYP2D6 και CYP2C19/τοξικότητα-μειωμένη απόκριση ψυχοφαρμάκων (CYP2D6 and CYP2C19 gene mutations/toxicity-decreased psychiatric medication response)

Ανίχνευση πολυμορφισμών στο γονίδιο CYP2C9 – Φαρμακογονιδιωματικός έλεγχος στη θεραπευτική αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας (CYP2C9 gene mutations – multiple sclerosis pharmacogenomics)

Κληρονομικός Καρκίνος

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου με αλληλούχιση ολικού εξώματος (WES, Whole Exome Sequencing test for genetic predisposition to cancer)

Ανάλυση αιματολογικών κακοηθειών με NGS (Oncomine Myeloid Assay)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού – Ανίχνευση μεταλλαγών στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (BRCA1/BRCA2 gene test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού – Ανίχνευση ελλείψεων και διπλασιασμών στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (BRCA1/BRCA2 MLPA test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού – Ανίχνευση μεταλλαγών σε γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο του μαστού (breast cancer gene panel)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο των ωοθηκών (ovarian cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του παγκρέατος (pancreatic cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου (colorectal cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του στομάχου (stomach cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του προστάτη (prostate cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του δέρματος – μελάνωμα (melanoma predisposition genetic test)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Lynch (Lynch syndrome)

Υγρή βιοψία

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου EGFR σε υγρή βιοψία (EGFR gene mutations/Liquid biopsy)

Υγρή βιοψία EDIM-TKTL1/Apo10 – Υγρή βιοψία βασισμένη στο ανοσοποιητικό σύστημα για την έγκαιρη διάγνωση, ταξινόμηση και στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου (EDIM-TKTL1/Apo10 liquid biopsy)

Έλεγχος σε υγρή βιοψία μεταλλαγών (SNVs, indels), διακύμανσης αριθμού αντιγράφων (CNVs) και σύντηξης γονιδίων (fusions) με NGS σε γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο (Oncomine cfDNA Assays)

Συμπαγείς όγκοι

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών σε 50 γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο (Cancer Hot Spot panel)

Έλεγχος σωματικών μεταλλαγών (SNVs, indels), διακύμανσης αριθμού αντιγράφων (CNVs) και σύντηξης γονιδίων (fusions) με NGS σε γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο (Oncomine Assay)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του ογκογονιδίου KRAS (KRAS oncogene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του ογκογονιδίου NRAS (NRAS oncogene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του ογκογονιδίου BRAF (BRAF oncogene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου EGFR (EGFR gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου TP53 (TP53 gene mutations)

Έλεγχος Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI, Microsatellite Instability)

Έλεγχος της έκφρασης του γονιδίου HER2 (HER2 gene expression)

Διερεύνηση νευροβλαστώματος – πάνελ MLPA (Neuroblastoma, MLPA panel) (MYCN/2p24, 1p36, 11q, 17q)

Έλεγχος της αναδιάταξης ALK/EML4 (ALK/EML4 gene translocation)

Διάγνωση-παρακολούθηση αιματολογικών νεοπλασιών

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής V617F του γονιδίου JAK2 (JAK2 gene V617F mutation)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών στο εξώνιο 9 του γονιδίου CALR (CALR gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου MPL (MPL gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση της αντιμετάθεσης BCR/ABL-Χρωμόσωμα Philadelphia (BCR/ABL Translocation-Philadelphia Chromosome)

Μοριακή ανίχνευση της αναδιάταξης t(15;17) PML/RARa [PML/RARa t(15;17) translocation]

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου FLT3 (FLT3 gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου NPM1 (NPM1 gene mutations)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ