ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου FLT3 (FLT3 gene mutations)

Γενικές πληροφορίες

Το γονίδιο FLT3 κωδικοποιεί έναν διαμεμβρανικό υποδοχέα που στο τελικό στάδιο της σηματοδότησης οδηγεί στην παραγωγή πρωτεϊνών που προκαλούν κυτταρική ανάπτυξη και αναστέλλουν τον κυτταρικό θάνατο μέσω της απόπτωσης. Παραλλαγές του γονιδίου FLT3 έχουν βρεθεί σε ορισμένα αιμοποιητικά νεοπλάσματα και είναι ιδιαίτερα συχνές στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) των ενηλίκων με συνολική επίπτωση περίπου 20% έως 30%. Η πιο κοινή παραλλαγή του γονιδίου FLT3 είναι οι εσωτερικοί διαδοχικοί διπλασιασμοί (ΙΤD) αλληλουχιών DNA που βρίσκονται στα εξώνια 14 ή 15. Σε κάποιους ενήλικες με ΟΜΛ έχει βρεθεί ότι η παρουσία μιας παραλλαγής ΙΤD του γονιδίου FLT3 αποτελεί δυσμενή προγνωστικό δείκτη. Η δεύτερη πιο κοινή παραλλαγή είναι μια σημειακή μετάλλαξη (D835) του γονιδίου FLT3. Η μετάλλαξη αυτή έχει εντοπιστεί σε περίπου 7% των περιστατικών ΟΜΛ, αλλά δεν είναι σαφές εάν η παρουσία της έχει κάποια προγνωστική σημασία.

Η ανίχνευση των παραλλαγών του γονιδίου FLT3 στην ΟΜΛ είναι κλινικά χρήσιμη, όχι μόνο λόγω των προγνωστικών πληροφοριών που παρέχει, αλλά και επειδή η θεραπεία με αναστολείς του FLT3 έχει αποδειχθεί πολλά υποσχόμενη διαδικασία.

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ολικού γενωμικού DNA και ακολουθεί PCR με χρήση ειδικών εκκινητών και πέψη των προϊόντων με περιοριστική ενδονουκλεάση για την ανίχνευση εσωτερικών διαδοχικών διπλασιασμών (ΙΤD) και της μετάλλαξης D835 του γονιδίου FLT3.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα ή μυελός σε EDTA