ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση του οικογενούς μεσογειακού πυρετού (FMF, Familiar Mediterranean Fever)

Γενικές πληροφορίες

Ο οικογενής μεσογειακός πυρετός (Familial Mediterranean Fever – FMF) είναι κληρονομικό νόσημα, που χαρακτηρίζεται, κυρίως, από μικρής διάρκειας επαναλαμβανόμενα εμπύρετα επεισόδια. Οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο MEFV, το οποίο βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 16 και κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 781 αμινοξέων που ονομάζεται  πυρίνη. Η πυρίνη δρα στα λευκά αιμοσφαίρια ως ενδοπυρηνικός ρυθμιστής της φλεγμονής αλλά δεν είναι γνωστή η ακριβής λειτουργία της.  Έχουν ανιχνευθεί πάνω από 90 μεταλλάξεις που προκαλούν είτε ελλείμματα (deletions) στο MEFV γονίδιο, είτε αλλαγές στην αμινοξική ακολουθία της πυρίνης.  Συχνότερες, όμως, είναι η V726A, η M694V και η M680I που ανιχνεύονται περίπου στο 85% των πασχόντων από FMF.  Έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρυθμιστικής δράσης της πυρίνης στη φλεγμονή,  προκαλώντας μία παρατεταμένη φλεγμονική αντίδραση στον οργανισμό και την εμφάνιση του FMF.   

Μέθοδος

Η ανίχνευση των MEFV γονιδιακών μεταλλάξεων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και του ανάστροφου υβριδισμού. Αρχικά γίνεται ενίσχυση του MEFV γονιδίου με τη μέθοδο της PCR χρησιμοποιώντας κατάλληλους εκκινητές επισημασμένους με βιοτίνη. Στη συνέχεια, τα προϊόντα της PCR προστίθενται σε ειδικές ταινίες όπου βρίσκονται προσκολλημένοι ειδικοί ολιγονουκλεοτιδικοί ανιχνευτές. Ακολουθεί υβριδισμός και ανίχνευση του υβριδισμένου προϊόντος με τη χρήση χρωμογόνου υποστρώματος.

Με τη παραπάνω μέθοδο ανιχνεύονται οι 12 πιο συχνές μεταλλάξεις στο MEFV γονίδιο: οι E184Q, P369S, F479L, M680I (G/C), M680I (G/A), I692del, M694V, M694I, K695R, V726A, A744S και R761H.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα σε EDTA