ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-C

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα  HLA (Human Leukocyte Antigens-Ανθρώπινα Λευκοκυτταρικά Αντιγόνα) είναι ένα σύνολο αντιγόνων, τα οποία εκφράζονται από γονίδια που βρίσκονται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 6 και βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει και να ξεχωρίσει τα δικά του κύτταρα από τα ξένα. Τα HLA αντιγόνα χωρίζονται στα Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας Τάξης Ι (HLA-Α, HLA-B και HLA-C) και στα Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας Τάξης ΙΙ (HLA-DP, HLA-DQ και HLA-DR).

Κάθε άτομο μπορεί να έχει διάφορους τύπους HLA και κάθε τύπος μπορεί να έχει πολλαπλούς υποτύπους. Το προφίλ των HLA σε κάθε άτομο είναι σημαντικό για τον έλεγχο συμβατότητας δότη-λήπτη στις μεταμοσχεύσεις, για την αξιολόγηση της αιτιολογίας και της παθογένειας διαφόρων νοσημάτων καθώς και για τους ελέγχους πατρότητας.

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ολικού γενωμικού DNA και στη συνέχεια ακολουθεί ενίσχυση συγκεκριμένων τμημάτων με την μεθοδολογία PCR-SSP (PCR-Sequence Specific Primers) και τα προϊόντα της αντίδρασης ηλεκτροφορούνται σε γέλη αγαρόζης.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα σε EDTA